Declarații către AFM

Potrivit legislației în vigoare, declarația pentru ambalajele introduse pe piață se transmite lunar către Administrația Fondului pentru Mediu, până la data de 25 a lunii următoare celei în care se desfășoară activitatea. Raportările anuale se transmit până în data de 25 ianuarie  prin care se specifică dacă obiectivele au fost îndeplinite parțial ori total. De asemenea, până în data de 25 februarie a fiecărui an, se transmite către autoritatea teritorială de mediu a informațiilor privind cantitatea ambalaje introdusă pe piață și modului de îndeplinire a obiectivelor de către operatorii economici care își îndeplinesc individual obiectivele. Dacă operatorii economici au și alte obligații de plată către AFM pe lângă obligația îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje, atunci se completează în același formular toate obligațiile bugetare. Cu alte cuvinte se depune o singură declarație.

Operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, ambalaje de desfacere ori care închiriază ambalaje au obligația, potrivit art.10, al.3 din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, să transmită lunar această declarație către AFM. Dacă operatorii economici au externalizat acest serviciu, sunt obligați să transmită informațiile corecte către firmele care prestează astfel de servicii în vederea întocmirii raportului lunar de îndeplinire a obiectivelor. Chiar dacă pentru o anumită perioadă de raportare nu rezultă cantități de ambalaje ori deșeuri de ambalaje, în declarație se scrie cifra 0 și se transmite ca atare către Administrația Fondului pentru Mediu. Această declarație se găsește pe site-ul AFM (click aici) și este pusă gratuit la dispoziția contribuabililor. Declarația se completează în două exemplare ștampilate. Un exemplar se depune în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu ori se transmite cu confirmare de primire, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la sediul operatorului economic împreună cu confirmarea de primire.

Dacă declarația a fost completată greșit de către contribuabili, în una ori mai multe perioade de raportare, se poate face rectificare pentru obligațiile declarate eronate prin depunerea Declarației rectificative pentru fiecare perioadă declarată eronată. Această declarație se completează înscriind absolut toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificare, nu doar pentru datele transmise inițial în mod eronat. Declarația rectificativă înlocuiește declarația depusă inițial. Această declarație se editează pe suport fizic și se depune în original ori se transmite cu confirmare de primire către AFM. Totodată, declarația rectificativă trebuie să fie însoțită de o adresă justificativă și de documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor scrise în ea, potrivit Ordinului nr.549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Declarație privind obligațiile la Fondul de Mediu și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Ordinului nr.794.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, operatorii responsabili pentru raportarea anuală a cantităților de ambalaje introduse pe piață și a deșeurilor de ambalaje gestionate sunt: producătorii și importatorii de produse ambalate; producătorii și importatorii de ambalaje de desfacere: operatori economici care supra-ambalează produse ambalate; operatori economici care închiriază ambalaje.

 

Lasă un răspuns